Історія факультета

Факультет був створений у жовтнi 1962 р. в складi кафедр “Дiелектрики та напiвпровiдники”, “Електроннi та iоннi прилади”, “Промислова електронiка”. До 1973 р. мав назву “Факультет радiоелектронiки”, у 1973-1996 рр. – “Факультет електронної технiки”, з вересня 1996 року – “Факультет електронiки”. Першим деканом факультету був вiдомий вчений та педагог, професор, кандидат технiчних наук, завiдувач кафедрою “Електроннi та iоннi прилади” Вишневський Адольф Iванович.

В 1963 р. на базi кафедри промислової електронiки були утворенi двi самостiйнi кафедри: промислової електронiки, яку очолив проф. Сiгорський В.П., та енергетичної електронiки пiд керiвництвом проф. Руденка В.С.

В 1965 р. вiдбулася змiна назв: кафедра, керована проф. Сiгорським В.П., стала кафедрою технiчної електронiки, а кафедра пiд керiвництвом проф. Руденка B.C., як i спершу, кафедрою промислової електронiки

1971 р. знову вiдбувається змiна назв: кафедра технiчної електронiки перейменовується в кафедру промислової електронiки, завiдувачем якої призначають проф. Петренка A.I., а кафедра, яку очолював проф. Руденко B.C., одержала назву енергетичної електронiки.

1974 р. за iнiцiативою проф. Сiгорського В.П. та при активнiй пiдтримцi декана на факультетi виникає кафедра “Теоретичної електронiки”. На кафедрi, яку очолював проф. Петренко А. I., було розпочато пiдготовку iнженерiв за фахом “Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури”, у зв’язку з чим кафедра 1977 р. набула назву “Автоматизацiї та проектування електронно-обчислювальної апаратури” (АПЕОА). А кафедру, яку очолював проф. Руденко B.C., було повернуто назву промислової електронiки, у вiдповiдностi до назви спецiальностi, з якої вона на протязi всiх попереднiх рокiв (з 1962 р.) готувала фахiвцiв для народного господарства.

В 1985 р. на кафедрi АПЕОА було розпочато пiдготовку iнженерiв нової перспективної спецiальностi “Системи автоматизованого проектування”, таку ж назву (САПР) одержала сама кафедра. А спецiальнiсть “Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної технiки”, яку до цього забезпечувала кафедра, керована проф. Петренком A.I., передали на електроакустичний факультет, де було створено вiдповiдну кафедру пiд керiвництвом профессора, доктора технiчних наук Калнiболотського Ю.М.

1991 р. на факультетi вперше в Українi було проведено набiр студентiв за формою подальшої ступеневої пiдготовки. Цього ж року кафедра теоретичної електронiки стає профiлюючою i починає пiдготовку фахiвцiв за спецiальнiстю “Фiзична електронiка”. 1992 р. на факультетi вiдкрито нову спецiальнiсть – “Бiомедична електронiка”, яку забезпечували кафедри теоретичної електронiки та мiкроелектронiки.

1995 р. проведено перший в Українi випуск бакалаврiв з електронiки, а 1997 р. одержали дипломи першi 50 магiстрiв iз спецiальностей: “Мiкроелектронiка та напiвпровiдниковi прилади”, “Електроннi прилади та пристрої”, “Промислова електронiка”, “Комп’ютернi технологiї проектування”.

Суттєвою подiєю у життi факультету стало приєднання до нього трьох кафедр колишнього електроакустичного факультету, пiсля чого вiн отримав назву “Факультет електронiки”.