Вступ на 1 курс (бакалавр)

Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти

Шановні вступники!

Факультет електроніки здійснює прийом вступників за наступними спеціальностями:

  • 171 Електроніка (освітні програми: Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації, Електронні компоненти і системи, Електронні прилади та пристрої, Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей);
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка (освітня програма: Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем);
  • 176 Мікро- та наносистемна техніка (освітні програми: Електронні мікро- і наносистеми та технології, Мікро- та наноелектроніка).

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) зараховуються бали:

  • НМТ 2023 року,
  • або НМТ 2022 року,
  • або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,
  • або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5.

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури / української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках) конкурсний бал (далі КБ) обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів (ФДП) КПІ для вступу до нього (0–10) на спеціальності, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ).

Код,
назва
спеціальності
Конкурсні предмети
основний блок додатковий блок
перший
(українська мова)
(К1)
другий
(математика)
(К2)
третій
(історія України)
(К3)
третій
(іноземна мова)
(К3)
третій
(біологія)
(К3)
третій
(фізика)
(К3)
третій
(хімія)
(К3)
171 Електроніка
 
172 Електронні комунікації та радіотехніка
 
176 Мікро- та наносистемна техніка
0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів КБ обчислюється за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2),

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), та 1,00 в інших випадках. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130, крім випадків, визначених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки результати співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та НРК5 проводиться в строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Початок реєстрації заяв19 липня
Закінчення реєстрації заяв31 липня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18:00 08 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 17:00 16 серпня*
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням –10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 17 серпня*
*В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://pk.kpi.ua/entry-1-course/