Кафедри

Кафедра мiкроелектронiки

944684934feb376490aa133bdeac046d_resized_width_d70fc43a00bbd1e0d944640c41edefcd_500_q95Науковий керівник кафедри: академік Національної академії наук України, тричі Лауреат Державної премiї, Заслужений працiвник науки i технiки, д.т.н., Перший проректор НТУУ "КПІ", професор Якименко Юрiй Iванович, тел. 204-96-34.

В. о. завідувача кафедри: кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Відмінник освіти СРСР Борисов Олександр Васильович, тел. 204-82-91.

Кафедру засновано 1952 року.

Кафедра готує бакалаврiв, магістрів і докторів філософії (PhD) по спеціальності "Мiкро- та наносистемна техніка" за спеціалізаціями "Мiкро- та наноелектронні прилади і пристрої" та "Мікроелектронні інформаційні системи".

Кафедра має сучаснi навчальнi лабораторiї, комп'ютернi класи, локальну комп'ютерну мережу, що приєднана до всесвiтньої комп"ютерної мережi INTERNET.

Кафедра є учасником Європейських науково-освiтнiх програм i має дiловi стосунки з рядом вузiв Захiдної Європи, США, Південної Кореї, КНР тощо. Випускники кафедри працюють на пiдприємствах електронної промисловостi, в науково-дослiдних iнститутах, в установах держуправлiння, в комерцiйних структурах.

На базi кафедри створено науково-дослiдний iнститут електроніки та мікросистемної техніки

Сайт кафедри:
http://me.kpi.ua

e-mail:
mekpi.ua

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Завiдуючий кафедрою: Заслужений дiяч науки i технiки України, д.т.н., проф. Писаренко Леонiд Дмитрович, тел. 204-95-06

Кафедра заснована в 1951 році.

Готує бакалаврiв електронiки, iнженерiв та магiстрiв по спецiальностi “Електроннi прилади та пристрої”. Пiсля закiнчення бакалаврської пiдготовки на кафедрi студенти здобувають спецiальнiсть iнженера або вчений ступiнь магiстра з чотирьох спецiалiзацiй:

 • iнформацiйна електронiка;
 • лазернi та оптоелектроннi системи;
 • мiкрохвильовi прилади, пристрої та системи;
 • екологiчна та технологiчна електронiка.

Сайт кафедри:
http://ed.kpi.ua

e-mail:
edkpi.ua

Кафедра промислової електроніки

Завiдуючий кафедрою: Жуйков Валерій Якович, професор, доктор технічних наук, декан факультету електроніки, тел. 236-21-17, 204-82-93.

Кафедру промислової електроніки засновано в 1962 році. Вона є підрозділом факультету електроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. За роки існування кафедра підготувала 4567 інженерів, з 1997 р. – 108 магістрів, більше 218 спеціалістів для інших держав. Понад 64 вихованців кафедри стали кандидатами технічних наук, 10 – докторами технічних наук.

Наразі до складу кафедри входять: 28 штатних викладачів, серед них 5 докторів технічних наук та 13 кандидатів технічних наук.

В цілому можна визначити такі основні напрями підготовки фахівців на кафедрі ПЕ:

 • розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регу­лювання широкого призначення;
 • розробка та проектування силових електронних пристроїв та систем перетворення і регулювання параметрів електричної енергії;
 • комп’ютерні методи проектування та обробки інформації;
 • використання засобів інформаційної комп’ютерної техніки в пристроях контролю та відображення;
 • експлуатація та обслуговування електронної апаратури широкого призначення.

Сайт кафедри:
http://kaf-pe.kpi.ua

e-mail:

Кафедра електронної інженерії

Завiдуючий кафедрою: доктор технiчних наук, професор Тимофєєв Володимир Iванович.

Кафедра заснована в 1974 році. Підготовка фахівців на кафедрі з самого початку включала вивчення всього циклу загальноінженерних дисциплін: фізичних основ електронної техніки; напівпровідникових приладів; електронних і іонних приладів; вимірювань в електроніці; основ теорії кіл і систем; аналогової та цифрової схемотехніки; мікроелектроніки.

Після успішного закінчення Ви будете фахівцем у таких галузях:

МІКРО- І НАНОСТРУКТУРИ ТА КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОНІКИ, інтегральні мікро- та нанотехнології, фізичні основи роботи сенсорів, комп’ютерне моделювання наноелектронних структур, компонентів та систем, фізико-топологічне моделювання субмікронних приладів і пристроїв, біомедичні нанотехнології, електроніка надвисоких частот, взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями, надвисокочастотні та надшвидкодіючі прилади, лазерна техніка, комп’ютерене моделювання електромагнітних полів та характеристик систем надвисоких частот.

СХЕМОТЕХНІКА ТА СИСТЕМОТЕХНІКА комп’ютерних мікроелектронних систем обробки інформації, методи та засоби конструювання новітніх електронних приладів на основі використання фізичних явищ у напівпровідниках та діелектриках, робота з сучасним програмним забезпеченням для проектування та моделювання електронних кіл PSpice, OrCAD, P-CAD, аналогова та цифрова схемотехніка, комп’ютерна схемотехніка, мікросхемотехніка, сучасна мікропроцесорна техніка.

КОМП’ЮТЕРНІ ЕЛЕКТРОННІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ загального та спеціального призначення та їх компоненти, проектування та діагностика компонентів телекомунікаційних систем передачі даних, телемедичні системи на основі комп’ютерних та супутникових мереж, технології бездротового зв’язку, безпровідні комунікаційні системи та їх компоненти, волоконно-оптичні системи та мережі.

ПРОГРАМУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ, архітектура та програмне забезпечення персональних комп’ютерів, розробка програмного забезпечення електронних комп’ютерних систем на мовах С, С++, Visual C, MatLAB, розробка та впровадження інтелектуальних комп’ютерних програмно-апаратних схемотехнічних комплексів, комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи обробки даних, методи та засоби цифрової обробки та аналізу сигналів.

Сайт кафедри:
http://www.ee.kpi.ua

infoee@kpi.ua

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Лисенко Олександр Миколайович, тел. 204-93-63.

Кафедру засновано в 1985 році.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів професіоналів та науковців, а також докторів філософії (PhD) за спеціальністю 172 – ”Телекомунікації та радіотехніка” зі спеціалізацією “Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем”. Форма навчання – денна (бюджет, контракт).

Наукова та освітня спрямованість кафедри пов'язана з широким застосуванням новітніх комп'ютерних та цифрових технологій для проектування, моделювання, конструювання, програмування, створення і налагодження інформаційно-обчислювальних засобів радіоелектронних систем різного функціонального призначення. Фахівці, підготовлені кафедрою, займаються також створенням та експлуатацією баз даних, побудовою обладнання та програмних засобів комп'ютерних мереж, у тому числі безпровідних. Велика увага приділяється також новітнім розробкам на основі цифрової обробки сигналів та зображень, нейронних мереж та експертних систем.

На базі кафедри функціонують:

- офіційний Центр навчання технологіям проектування компанії Intel FPGA (США);

- навчальна лабораторія компанії Texas Instruments (США);

- спільна навчально-наукова лабораторія “КПІ-GlobalLogic Ukraine”;

- відкрита лабораторія електроніки “Lampa”;

- навчально-наукова лабораторія мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій;

- навчально-науковий центр “Ощадливе виробництво”.

Практично всі наші випускники працюють за фахом на різних відомих в Україні та за кордоном підприємствах, організаціях і фірмах, зокрема, в компаніях Tesla, Veiwdle, Melexis-Ukraine, Samsung R&D Centre, Luxoft, MindSpeed, GlobalLogic Ukraine, VIT Company, Waves Audio, Mellanox, Sirin Software, Інком, ДП «ДККБ «Луч» тощо.

Сайт кафедри:
http://keoa.kpi.ua

keoa@kpi.ua

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

Завiдувач кафедри: Ганна Григорівна Власюк, д.т.н., професор, тел. 236-60-93

Кафедра заснована в 1930 році.

Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (ЗТ та РI) готує бакалаврів за напрямками 6.050903 "Телекомунiкацiї" та 6.050803 "Акустотехніка", а також спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7(8).05090302 "Телекомунiкацiйні системи та мережі" та 7(8).05080302 "Аудіо-, відео- та кінотехніка".

Ліцензійний набiр - 120 осіб.

Плановий набiр - 60 осіб.

Склад кафедри - 30 викладачiв, серед яких 7 професорiв i 7 доцентiв. В складi кафедри три лауреати Державних премiй, два лауреати премiй Ленiнського комсомолу СРСР.

Кафедра веде дослiдження з проблем електромагнітної сумісності, обробки зображень та сигналів, високощiльного магнiтного запису та iнш. На кафедрi функцiонує аспiрантура з ряду спецiальностей.

На базi наукових пiдроздiлiв кафедри було створено науково-дослiдний iнститут аудiо- i вiдеотехнiки. В складi iнституту чотири наукових лабораторiї: засоби захисту аудiоiнформацiї в технiчних системах, електромагнiтної сумiсностi, ультразвукових засобiв вимiрювання параметрiв руху, засобiв вiдображення iнформацiї i прикладного телебачення.

Об'єкти професійної діяльності випускника спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" :

 • мережі зв'язку, системи комутації та розподілу інформації
 • багатоканальні телекомунікаційні системи
 • системи та технічні засоби радіо- та телевізійного мовлення електроакустики та мовної інформатики, мультимедійної техніки
 • системи та технічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах
 • системи супутникового та мобільного зв'язку
 • засоби метрологічного забезпечення телекомунікаційних систем та мереж

Об'єкти професійної діяльності випускника спеціальності "Аудіо-, відео- та кінотехніка":

 • системи та технічні засоби створення аудіо- та відеопрограм мовлення
 • спеціальні системи отримання та реєстрації відео- та аудіоінформації
 • cистеми та технічні засоби відтворення аудіо- та відеоінформації для масових заходів, обмеженої аудиторії та індивідуальні
 • системи та технічні засоби реєстрації і подальшої обробки наукової, технічної та виробничої інформації
 • служби захисту мовної інформації від витоку та несанкціонованого доступу
 • системи компресії мовної та відеоінформації
 • управління експлуатаційним та сервісним обслуговуванням аудіо- та відеотехнічної апаратури.

Кафедра готова до спiвпрацi з органiзацiями i приватними особами з питань пiдготовки кадрiв, виконання робiт i наукових дослiджень на замовлення.

Сайт кафедри:
http://kaf-ztri.kpi.ua

ztri@fel.kpi.ua

Кафедра акустики і акустоелектронiки

Завідувач кафедрою акустики i акустоелектронiки: доктор технічних наук, член Нью-Йоркської академії наук, професор Дiдковський Віталій Семенович,
тел. (44)204-9072, факс (44)204-8294

Кафедра заснована в 1936 році.

Кафедра акустики i акустоелектронiки готує:

 • бакалаврів за спеціальністю 171 Електроніка,
 • магiстрiв за освітньою програмою Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації,
 • докторів філософії за програмою 09.08 "Прикладна акустика і звукотехніка".

Студенти є фахівцями в багатьох галузям, наприклад:

 • Акустичне обладнання студій i музичних центрів
 • Прилади i системи акустичного моніторингу
 • Ультразвукова техніка i технологія
 • Акустичнi прилади в хірургії i терапії
 • Акустичні прилади та системи діагностики
 • Акустика біосистем

Співробітники кафедри проводять наукову роботу у таких напрямках:

 • дослідження звучання музики i мови у приміщеннях, розробка сучасних методів проектування звукопідсилювальних систем у приміщеннях на основі комп'ютерного моделювання;
 • дослідження в галузі цифрової обробки звукових сигналів та її застосування в музичній акустиці;
 • дослідження розповсюдження та дифракції звукових хвиль в біотканинах з метою удосконалення діагностичної медичної апаратури;
 • розробка нових медичних ультразвукових, звукових й інфразвукових приладів, а також акустичних приладів іншого призначення;
 • теоретичні дослідження в галузі розповсюдження та дифракції пружних хвиль.

Кафедра виконує дослідницькі i проектні роботи на замовлення державних i приватних організацій i фірм.

 

Сайт кафедри:
http://acoustic.kpi.ua 
http://acoustic-tech.kpi.ua

kafedra@aae.kpi.ua