Кафедра мікроелектроніки

Кафедра мікроелектроніка

944684934feb376490aa133bdeac046d_resized_width_d70fc43a00bbd1e0d944640c41edefcd_500_q95

Науковий керівник кафедри: академік Національної академії наук України, тричі Лауреат Державної премiї, Заслужений працiвник науки i технiки, д.т.н., Перший проректор НТУУ “КПІ”, професор Якименко Юрiй Iванович, тел. 204-96-34.

В. о. завідувача кафедри: кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Відмінник освіти СРСР Борисов Олександр Васильович, тел. 204-82-91.

Кафедру засновано 1952 року.

Кафедра готує бакалаврiв, магістрів і докторів філософії (PhD) по спеціальності “Мiкро- та наносистемна техніка” за спеціалізаціями “Мiкро- та наноелектронні прилади і пристрої” та “Мікроелектронні інформаційні системи”.

Кафедра має сучаснi навчальнi лабораторiї, комп’ютернi класи, локальну комп’ютерну мережу, що приєднана до всесвiтньої комп”ютерної мережi INTERNET.

Кафедра є учасником Європейських науково-освiтнiх програм i має дiловi стосунки з рядом вузiв Захiдної Європи, США, Південної Кореї, КНР тощо. Випускники кафедри працюють на пiдприємствах електронної промисловостi, в науково-дослiдних iнститутах, в установах держуправлiння, в комерцiйних структурах.

В 1994 роцi на базi кафедри створено науково-дослiдний iнститут прикладної електронiки, в якому проводяться науковi дослiдження за напрямками:

  • розробка та реалiзацiя Державної науково-технiчної програми по впровадженню п’єзокерамiчних матерiалiв та виробiв;
  • розробка та впровадження приладiв функцiональної електронiки на основi сегнето- та п’єзоматерiалiв;
  • розробка та впровадження п’єзоелектричних двигунiв;
  • дослiдження та розробка дiелектричних та iнших матерiалiв для приладiв НВЧ;
  • розробка матерiалiв та приладiв оптоелектронiки;
  • розробка та впровадження фотоелектричних перетворювачiв енергiї;
  • розробка та впровадження датчикiв фiзичних величин на основi досягнень мiкроелектронної технологiї;
  • дослiдження, розробка та впровадження елементiв та приладiв медичної електронiки.

Перейти на сайт кафедри…