Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

 

Сайт кафедри: http://keoa.kpi.ua/

Youtube-канал кафедри: https://www.youtube.com/user/kpikeoa/featured

Сайт лабораторії цифрових технологій Digital Lab: http://digitallab.kiev.ua/

Сайт відкритої лабораторії електроніки «ЛАМПА»: https://vk.com/kpi_lampa

Сайт кафедри для абітурієнтів: http://kipeva.infomir.kiev.ua/

Сайт навчально-наукового Центру “Ощадливе виробництво” НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://lean-center.infomir.kiev.ua

e-mail: keoakpi.ua

Завiдуючий кафедрою: Лисенко Олександр Миколайович, професор, доктор технічних наук, тел. 204-93-63, e-mail: o.lysenkokpi.ua

Кафедру конструювання електронно-обчислювальної апаратури створено в 1985 році. Вона є підрозділом факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наразі колектив кафедри складає 15 штатних науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори і 9 кандидатів наук, досвідчені розробники та виробничники, а також випускники НТУУ «КПІ» та Київського державного університету. На кафедрі навчається близько 150 студентів – майбутніх бакалаврів, магістрів та спеціалістів, а також здійснюється підготовка аспірантів та пошукачів, з якими кафедра пов'язує своє майбутнє.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за наступними освітніми ступенями вищої освіти:

Бакалавр:
– Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
– Спеціалізація: Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
– Кваліфікація: бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки
– Термін навчання 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

Магістр:
– Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
– Спеціалізація: Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
– Кваліфікація: магістр з телекомунікацій та радіотехніки
– Термін навчання: 1 рік 9 місяців (магістр академічного профілю) та 1 рік 4 місяці (магістр професійного профілю).

Доктор філософії (PhD):
– Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка
– Спеціалізація: Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
– Кваліфікація: доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки
– Термін навчання 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

Форми навчання на кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури - очна (бюджет, контракт).  Кафедра має ліцензію на набір абітурієнтів – 60 місць.
Наукова та освітня спрямованість кафедри пов'язана з широким застосуванням новітніх комп'ютерних i цифрових технологій для конструювання та проектування електронно-обчислювальної апаратури. Навчальні плани кафедри освітнього ступеня «бакалавр» діляться на цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки (близько 12% загального обсягу навчальних годин), природничо-наукової підготовки (21%), професійної та практичної підготовки (27%), які містять обов’язкові дисципліни. За вибором університету студентам пропонуються для вивчення блок професійно-орієнтованих дисциплін (32%) та блок дисциплін вільного вибору студентів (8%). Таким чином, навчальний процес забезпечує гармонійне поєднання світоглядної та професійної складової сучасної освіти.

Фахівці, підготовлені кафедрою, займаються розробкою, проектуванням та програмуванням інтелектуальних електронних засобів різного функціонального призначення, створенням та експлуатацією баз даних, побудовою обладнання та програмних засобів комп'ютерних мереж, в тому числі на основі безпровідних технологій.

Викладачі кафедри дають досконалі знання різних мов програмування таких як С, С++, Assembler, Verilog, VHDL, PHP, що дозволяють вільно орієнтуватись в HTML і CSS.

Після закінчення навчання випускники кафедри становляться висококваліфікованими фахівцями як у програмному, так і в технічному забезпеченні комп'ютерів, мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів, ПЛІС та радіоелектронних засобів на їх основі. У своїх навчальних планах кафедра зосереджує увагу на засвоєнні студентами методів автоматизованого проектування, конструювання і технології саме інформаційно- та електронно-обчислювальних засобів нового покоління, в тому числі „систем на кристалі” (SoC) та „мереж на кристалі” (NoC). Велика увага приділяється новітнім розробкам у галузях інформаційних та телекомунікаційних технологій, розпізнаванні образів та нейронних мереж, нечіткої арифметики, експертних систем, WEB-дизайну та цифрової обробки сигналів. Це досягається за рахунок застосування в навчальному процесі кафедри сучасної лабораторної бази у вигляді оціночних модулів Starter Kit, Evaluation Board сімейств Cyclone, Stratix  фірми ALTERA, C2000, C5000, С6000 фірми TEXAS INSTRUMENTS, AVR фірми ATMEL, PIC32 фірми Imagination, STM32 фірми ARM разом із САПР Quartus II, Code Composer Studio, IAR Embedded Workbench, OrCAD, Altium Designer тощо, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексів LabVIEW фірми National Instruments. Також значна увага приділяється вивченню технологій WiFi, Ethernet, DSL, ZigBee, що надає змогу випускникам власноруч кваліфіковано збудувати будь-яку мережу від домашньої до великої корпоративної.

На кафедрі діють офіційний Центр навчання технологіям проектування ПЛІС фірми ALTERA, навчальна лабораторія фірми TEXAS INSTRUMENTS, відкрита лабораторія електроніки «ЛАМПА», підпорядкований НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського навчально-науковий Центр “Ощадливе виробництво”, а також 6 навчально-наукових лабораторій: інформаційних технологій, аналогової та цифрової електроніки, моделювання напівпровідникових приладів та інтегральних схем, мікропроцесорних засобів, фізичних основ мікроелектроніки, цифрових технологій Digital Lab.

Пріоритетними напрямками наукових досліджень на кафедрі наразі є:
- нові технології та радіоелектронні засоби профілактики, діагностування і лікування найпоширеніших захворювань;
- розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регулювання широкого призначення;
- електронно-обчислювальні засоби та системи розпізнавання образів та автоматичного супроводження об’єктів;
- проектування «систем на кристалі» (“System-on-а Chip” - SoC), «мереж на кристалі» (“Network-on-а Chip” - NoС) та інтелектуальних вбудованих систем, цифрова обробка сигналів та зображень, в тому числі на основі сучасних DSP технологій;
- дослідження в галузі інтелектуальних електронних інформаційних систем, у тому числі штучного інтелекту, експертних систем, проблемно-орієнтованих систем різного функціонального призначення, нечітких систем і систем прийняття рішень;
- дослідження та розвиток концепції відкрито-замкнених систем (ОС-System ) і розроблення редукційної технології програмування – інструменту створення коректних інформатико-технологічних систем різного призначення;
- інтелектуальні інформаційні мережі, методологія побудови мультисервісних інформаційних мереж, інтелектуальні системи керування та моніторингу в мультисервісних мережах;
- системи комп'ютерної телефонії, кодування та синтез мови в системах  IP-телефонії, безпека IP мереж;
- впровадження методів сучасного «ощадливого виробництва», включаючи менеджмент якості, менеджмент навколишнього середовища, професійної безпеки та охорони праці, безпеки харчових продуктів, безпеки інформації, інтегрованих систем менеджменту, галузевих систем менеджменту на базі міжнародних стандартів серії ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, OHSAS18000; SA8000 та IRIS.

Лише за останні 5 років кафедрою підготовлено близько півтори сотні спеціалістів та магістрів, які були на 100% працевлаштовані на підприємствах, організаціях і фірмах в Україні, серед яких ДП «Київський авіаційний завод «Авіант», Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування», «Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору» НАН України, КП спеціального приладобудування «Арсенал», ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», "Інформаційні комп'ютерні системи" (ІНКОМ), ТОВ «Відео Інтернет Технології» тощо. Кращі з молодих фахівців знаходять робочі місця у провідних закордонних фірмах електронного профілю, таких як Samsung Electronics Ukraine Company R&D Center, Viewdly Inc., SGS Ukraine тощо, а також працюють за фахом у США, Канаді, Франції, Австралії, Новій Зеландії, Польщі та інших розвинутих країнах. Кафедра має зв'язки з багатьма країнами світу, а її студенти мають можливість проходити стажування та навчання за програмами подвійного диплому у Німеччині, Польщі, Франції, Південній Кореї та інших країнах світу. Умова одна: необхідно знати іноземні мови.

Історія кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури  починається з середини дев’яностих  років, коли в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", тоді Київському політехнічному інституті, було створено кафедру "Конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури". Її науково-педагогічний колектив було сформовано переважно із співробітників кафедр мікроелектроніки та систем автоматизованого проектування. Тоді на кафедрі працювало лише 5 викладачів, які проводили заняття зі студентами у двох лабораторіях загальною площею  84 кв. м. Першим керівником кафедри став випускник КПІ, відомий вчений, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Калніболотський Ю.М, який очолював кафедру протягом 32 років. З 2007 року завідувачем кафедри став д.т.н., проф. Лисенко О.М., а в травні 2007 року назву кафедри було скореговано на  кафедру “Конструювання електронно-обчислювальної апаратури”.

Шановний абітурієнте!
Якщо Ти впевнена в собі особа, хочеш наполегливо навчатися та отримати глибокі знання в галузі новітніх комп'ютерних i інформаційно-обчислювальних технологій — ми будемо раді бачити Тебе серед студентів бакалаврату 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за спеціалізацією «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» на кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського!
Ми допоможемо Тобі сформувати сучасний науковий світогляд, технічну ерудицію, логічне
мислення, розвинути Твої здібності, набути впевненості у власних силах.
Ти отримаєш ґрунтовну і якісну вищу освіту, яка допоможе Тобі не загубитись у мінливому
і швидкоплинному світі комп’ютерних та інформаційно-обчислювальних технологій!

Наша адреса:
03056, м. Київ-56, вул. Політехнічна, 16, корп. 12,ауд. 331, 339, 202; тел.: 204-86-11, 204-93-63, 204-95-38