Кафедра електронних приладiв та пристроїв

 

Сайт кафедри: http://ed.kpi.ua
e-mail: edpoch_atfel.kpi.ua

Завiдуючий кафедрою: Заслужений дiяч науки i технiки України, д.т.н., проф. Писаренко Леонiд Дмитрович, тел. 204-95-06

Кафедра заснована в 1951 році.

Готує бакалаврiв електронiки, iнженерiв та магiстрiв по спецiальностi "Електроннi прилади та пристрої". Пiсля закiнчення бакалаврської пiдготовки на кафедрi студенти здобувають спецiальнiсть iнженера або вчений ступiнь магiстра з чотирьох спецiалiзацiй:

  • iнформацiйна електронiка;
  • лазернi та оптоелектроннi системи;
  • мiкрохвильовi прилади, пристрої та системи;
  • екологiчна та технологiчна електронiка.

Спецiалiзацiї "Iнформацiйна електронiка", "Лазернi та оптоелектроннi системи", " Мiкрохвильовi прилади, пристрої та системи" базуються на глибокому вивченнi теорiї iнформацiї, мiкрохвильової та квантової електронiки, лазерної технiки, волоконної та iнтегральної оптики, оптоелектронiки, електронно-променевої, плазмової електронiки та технологiї, мiкропроцесорних пристроїв у аналiзi, обробцi, передачi, прийомi та вiдображеннi iнформацiї, систем автоматизованого проектування, систем промислового телебачення. Спецiалiзацiя "Екологiчна та технологiчна електронiка" передбачає поглиблене вивчення: електронного монiторинга навколишнього середовища, методiв акустичного, лазерного та мiкрохвильового дистанцiйного зондування, методiв та засобiв захисту людини вiд полiв рiзної фiзичної природи, екологiчно чистих технологiй, засобiв захисту та покращення стану середовища, очищення повiтря та води, моделювання еколого-технологiчних систем i процесiв з використанням комп'ютерної технiки. Випускник кафедри володiє сучасними комп'ютерами та мовами програмування, розробляє та експлуатує з використанням комп'ютерної технiки електроннi прилади, пристрої та системи: волоконно-оптичного та космiчного зв'язку, радiолокацiйнi, телевiзiйнi, робототехнiчнi, медичнi та еколого-технологiчнi з використанням електронно-променевої, лазерної та НВЧ-технiки, неруйнiвного контролю матерiалiв та виробiв. На кафедрi проводяться фундаментальнi пошуковi та прикладнi дослiдження по створенню елементiв i пристроїв електронної технiки, автоматизованого проектування електронних виробiв, створення перетворювачiв енергiї та обробка iнформацiї в оптичному, iнфрачервоному та НВЧ дiапазонах, систем прикладного телебачення, електронного зварювання та розробки технологічних електронних гармат, фотоакустичної дiагностики i комп'ютерної обробки зображень, еколого-технологiчного обладнання для очищення повiтря та води, медичного обладнання.

Кафедра підготувала ряд провідних фахівців з електроніки, які є визначними науковцями, керівниками підприємств та інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедр, визнаними спеціалістами в Україні та за її межами. Серед них член-кореспонденти НАН України Олексенко П.Є., Пилянкевич О.М., директори підприємств Балюк З.С. (Україна), До Мін Туе (В`єтнам) та інші. Кафедра пишається своїми випускниками, які працювали і працюють в НТУУ «КПІ» на відповідальних посадах: заступника першого проректора, начальника управління, завідувача кафедри електронної інженерії д.т.н., професора Тимофеєва В.І.; заступника проректора з наукової роботи, завідувача кафедри прикладної фізики д.т.н., професора Воронова С.О.; заступника проректора, начальника управління міжнародних зв`язків професора Циганка Б.А.; декана електроакустичного факультету, завідувача кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, нині професора цієї кафедри д.т.н., проф.. Абакумова В.Г.; декана факультету електронної техніки, згодом факультету електроніки, нині завідувача кафедри електронних приладів та пристроїв д.т.н., професора Писаренка Л.Д.; завідувачів кафедр університету професорів Денбновецького С.В., Зіньковського Ю.Ф., Петренка А.І., Синєкопа Ю.С.