Процедура розгляду рукописів підручників (навчальних посібників) в НТУУ «КПІ» щодо надання грифів здійснюється відповідно до Порядку надання грифів навчальним матеріалам в НТУУ «КПІ», затвердженого та уведеного в дію наказом НТУУ «КПІ» № 1-248 від 03.11.2015 р.

При підготовці рукописів підручників (навчальних посібників) автори можуть керуватися Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, які затверджені наказом МОН України № 588 від 27.06.2008 р.

Пакет документів для отримання грифа НТУУ «КПІ» на рукопис підручника (навчального посібника), який подається на розгляд Експертною радою з навчальних видань, має такий вигляд:
1.    Роздруківка рукопису, у тому числі й для електронних видань.
2.    Рецензії на рукопис не менше двох фахівців відповідної галузі знань з інших вищих навчальних закладів або установ.
3.    Відповідь авторів/укладачів на зауваження рецензентів.
4.    Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту/факультету.
5.    Висновок відповідального редактора.
6.    Обґрунтування доцільності видання.
7.    Копія програми навчальної дисципліни.
8.    Копія робочої навчальної програми кредитного модуля.
9.    Анотації трьома мовами (українською, англійською, російською) кожна не менше 650 знаків.
10.  Відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора.

Нижче приведені бланки та рекомендації до підготовки деяких документів:

Бланки документів для отримання грифу

Порядок надання грифів навчальним матеріалам в НТУУ «КПІ»

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів